Onze missie is: 'zelfontplooiing!'

jongen die hulp nodig heeft

Wij verstaan je noden!


Namelijk niet iedereen met een (niet klinische) depressie, burn-out, DSM-etiket (trans)diagnose, enz. voelt zich ondersteunt bij een (klinisch) psycholoog, coach, trainer of alternatieve begeleiding. En niet iedereen heeft baat bij medicaties zoals: Rilatine, Dopamine-antagonisten of Angstverminderende-medicatie, enz.

Alles is afhankelijk van de situatie, karakterkenmerken, bewegelijkheid, doelstelling, onderliggende redenen en oorzaken, verwachtingen, enz.

Tegenwoordig zijn er veel behandelingstrajecten, therapieën en begeleidingsvormen.


Bij de opstart van deze welzijnspraktijk, heeft Anne Elisabeth er bewust voor gekozen om uit te groeien naar een concept dat zich richt naar de groep mensen die (pijn)klachten/symptomen vertonen vanuit een onderliggend, onverwerkt, emotioneel en/of (niet klinisch)psychisch oorzakelijk verband. Ook naar diegenen die op zoek zijn naar hun potentieel, authentieke zelf achter een DSM- (trans)diagnose, enz. Daar ZELF op een onafhankelijke manier verbetering in willen brengen, hierbij structuur nodig hebben.


Dus niet vanuit een 'externe' begeleiding, via de gebruikelijke, alternatieve of voorgeschreven hulpvormen. Of zich laten bijstellen met medicatie, doelstelling en/of een stappenplan. Ook wil ze zich niet richten tot de groep mensen waarbij (pijn)klachten/symptomen ontstaan zijn vanuit een klinisch/fysiek aspect. Omdat er voor al deze genoemde doelgroepen al vele gerichte, efficiënte hulpvormen bestaan zoals: Psychiater, Psycholoog, Kinesist, of persoonlijk afgestemde medicatie. Ook gerichte centra en praktijken zoals: Pijnklinieken en groepspraktijken bestaande uit gespecialiseerde Artsen/Gekwalificeerde medewerkers. Ook voor de groep mensen die op zoek zijn naar zogenaamde 'alternatieven' voor de bestaande geneeskunde en begeleidingsvormen zijn er veel hulpvormen zoals: Alternatieve therapievormen/geneeswijzen, Ervaringsdeskundigen, Coaches, Trainers...


Al deze vermelde hulpvormen nemen over het algemeen een 'onderzoekende’ en ‘begeleidende' rol in bij hun patiënten/cliënten. Vaak gaat dit over: Van wie/wat heb je last en wie/wat kan je hierbij helpen het probleem op te lossen of je klachten en symptomen te beschrijven? ‘De vrager’ deelt ook het doel en wat deze wilt bereiken. ‘De hulpverlener’ bekijkt dan hoe er samen mee aan de slag te gaan, en wat je moet doen om dat doel te kunnen bereiken, met begeleiding en/of met medicatie? En dat is zeker ok! Want al deze hulpvormen zijn efficiënt gericht naar de groep mensen die de oplossing 'buiten zichzelf' willen gaan zoeken en baat hebben bij 'Wie/Wat' hun hierbij kan helpen? Maar voor wie de oplossing binnen zichzelf wilt gaan zoeken, een betere 'omschrijving' vinden van de klachten/symptomen, zijn deze hulpvormen te beperkt en blijven deze 'zoekenden' in een vicieuze cirkel hangen.

 

Praktijk Sawadi wilt kansen creëren om mensen op een creatieve manier met gevoelens en problemen te kunnen en mogen laten omgaan! Hierbij inzichten te geven die tot een betere levenskwaliteit leiden, zonder dat ze daarvoor perse op zoek moeten gaan naar een 'etiket' (DSM-), diagnose of voor het mentaal welzijn 'te snel en te vaak' worden doorverwezen naar professionele hulp zoals een Psycholoog of Psychiater. Anne Elisabeth wilt bij haar cliënten een 'ondersteunende' rol innemen, en structuur geven bij de groep mensen die zich afvragen: 

 

 • 'Waarom' is het hun overkomen? En 'Hoe' kunnen ze er uit leren om op een duurzame manier en volgens hun eigen tempo, te kunnen herstellen wat is fout gelopen.
 • 'Waarom' handelen, denken en voelen ze hun anders dan de meeste mensen? En 'Hoe' kunnen ze ermee omgaan? Waardoor hun levenskwaliteit verbetert zonder dat ze zich moeten gaan aanpassen, veranderen en/of compenseren van wat er zogenaamd niet is?

 

Met andere woorden: Wat is het oorzakelijk verband van de klachten/symptomen, burn-out/niet klinische depressie en hoe kunnen ze daar ZELF, van binnenuit, verbetering in brengen door het inzetten van hun eigen potentieel? M.a.w. volgens hun EIGEN manier van handelen, denken en voelen. En blijkbaar die groep mensen kunnen maar weinig terecht bij de bestaande hulpvormen, omdat dezen meer gericht zijn naar het (moeten) bestrijden, genezen of compenseren van (gekende) symptomen, klachten of aandoeningen. En niet naar 'herstellen' vanuit 'de eigen wil' of een 'geaccepteerde omgangsvorm' aanleren.


Lees meer over ons 'Concept'

Efficiënte

hulpverlening?

Alles is hierbij afhankelijk van je bedoeling!

Anne Elisabeth haar persoonlijke getuigenis en ervaring.


Het is belangrijk "jezelf te leren kennen!"


Als je jezelf niet goed genoeg kent, komen er twijfels over je eigen mogelijkheden en capaciteiten die sterk gevoed worden door een omgeving die mogelijk hoge verwachtingen van je heeft.

En wat doe je dan?

 • Je gaat je aanpassen om aan de verwachtingen (van anderen) te voldoen. Je toont je aan de buitenwereld volgens wat je kent, zoals jou is aangeleerd, te 'overleven', meedoen met de maatschappij! Maar niet weten hoe je kunt 'leven' vanuit de EIGEN normen en waarden?
 • Je laat je 'sturen', soms al vanuit je vroegste jeugdjaren, waarbij je zich een leven laat aanpraten waarin je vooral niet moet proberen je 'eigen verlangen(s)' te 'bevredigen'.
 • Veel sussen en vleien. Je 'verstand wilt dit', en je 'gevoel wilt dat'. Maskeren van je onderliggende schroom en kwetsbaarheid. Anderen helpen om zelf anoniem te blijven.
 • Voor jezelf de lat heel hoog leggen en je hiermee de eigen talenten en gaven laat liggen!
 • Blijven zoeken naar de 'omschrijving' van je klachten/symptomen/zogenaamde 'anders' zijn.

Hoelang ga jij jezelf nog verborgen houden?

Je 'aardse bezit' bereik je met hulp van 'anderen' uit je leef- en of werkomgeving. Maar je 'zielsbezit', daar zorg je zelf voor!

- Anne Elisabeth Haentjens

Onze visie is: 'Anders 'zien'.


Door "tegendraads en vernieuwend te denken" bij DSM-etiketten & diagnostiek.


Er is al veel 'gezegd' en 'geschreven' over diagnoses zoals depressie, burn-out of DSM-etiketten . Ook over transdiagnoses zoals perfectionisme of over de vaststelling van hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit enz. Ik, Anne Elisabeth heb zeker niet de bedoeling deze in twijfel te trekken, maar heb er zelf nog nooit 'de essentie' over teruggevonden en van sommige vaststellingen zoals hoogbegaafdheid is er zelfs nog niet echt eensgezindheid. Het baart me zorgen, omdat er tot nu toe geen overeenstemming is over al deze 'aandoeningen' en ik het gevoel heb dat wetenschappers en artsen zich te veel richten op het beschrijven van 'het probleem' als een 'ziektebeeld of een handicap' die 'MOET' bestreden of gecompenseerd worden, dan in plaats van het ook te benaderen als een karaktereigenschap en of als een persoonlijkheidsprobleem?

De hulpverlening bij Praktijk Sawadi is niet noodzakelijk beter dan die van een ander, maar wel ANDERS dan de "klassieke" reguliere of alternatieve geneeskunde. Onze aanpak helpt je om tot de essentie te komen van je problemen en biedt handvatten waarmee je zelf tot een oplossing kan komen of je ook gericht en complementair kan laten ondersteunen. Dit doen we zonder een etiket op je te plakken en door de al beschreven definitie(s) beter te gaan omschrijven. Heeft een arts of psycholoog je ooit de klever “burn-out” of “depressie” gegeven, of kreeg je ooit het etiket “AD(H)D” of “ASS” of "HSP" opgeplakt? In een regulier traject wordt iedereen dan volgens hetzelfde protocol voor zijn of haar diagnose behandeld. Daardoor mis je als patiënt de ruimte om jezelf te zijn. Je gaat je identificeren met je diagnose en dat kan je op een zijspoor brengen waar je niet gelukkiger van wordt omdat het misschien ingaat tegen je natuur, tegen je gevoel. Bij Praktijk Sawadi kijken we naar de persoon achter het etiket en gaan je informeren hoe je te helpen terug te keren naar je ware zelf en je hierbij zelf tot een oplossing voor je probleem kan komen of op een manier ermee om te gaan die voor jezelf acceptabel is.

ettiket diagnose aan kinderen koppelen

Soms willen volwassenen te snel en te gemakkelijk een 'etiket'- diagnose aan kinderen verbinden.

Bedenk hierbij dat het vaak 'het bewustmaken' is dat jongeren doet vastlopen!

Onze bedoeling?


Mensen op een warme & creatieve manier centraal te laten staan.


Door het uitwisselen van inzichten en de zin om op zoek te gaan naar de diepere bedoeling om iemand "zijn manier van voelen, handelen en denken" te kunnen begrijpen, komen we heel wat te weten:

 • Wie heeft er het meeste ‘last’ van de zogenoemde tekortkomingen - belemmering bij sociale interacties - moeilijk kunnen functioneren in het dagelijkse leven? De persoon waar het om gaat of de omgeving?
  mensen op een warme manier ontvangen
  • Wordt de persoon waar het om gaat er angstig of onzeker van en heeft die de behoefte om deze te kunnen omkaderen?

  ˃ Door een (DSM)-diagnose te verkrijgen, worden ernstige problemen vermeden!

  • Of is het de omgeving die hun angsten en zorgen projecteren en zo verwachtingen creëren naar de zogenaamde 'tekortkomingen' van de persoon om wie het gaat?

  ˃ Het op zoek gaan naar 'gemeenschappelijkheden', kan interessanter zijn dan naar al die 'verschillen'. En in plaats van tijd en energie te verspillen aan wat zogenaamd 'gecorrigeerd of gecompenseerd' moet worden, kan je zich ook richten op het aanwezige potentieel in ieder persoon of aanwezige moment...

  een bloem die kan groeien op een rots

  Wist je dat?


  • Omgevingsfactoren en of ervaringen tijdens de levensloop er voor zorgen dat er kenmerken en eigenschappen worden toegevoegd aan het kind waar dit kind van nature niet over beschikt?


  • Het gedrag van een persoon van zichzelf kan veranderen? Zonder dat deze het gevoel heeft omdat het 'moet', er ook belangrijke verbeteringen kunnen ontstaan? Dit kan zijn door:

  ˃ Veranderen van school - studierichting - jobinvulling

  ˃ Andere opvoedingsstijl

  ˃ Interne organisatie binnen de leef- of werkomgeving

  ˃ Kansen krijgen om creatief te mogen omgaan met 'belemmeringen', 'gevoelens' enz.

  Waarom onderzoeken en accepteren

  samen het verschil kunnen maken in een efficïente hulpvorm?

  'Kenmerken' - versus - 'Het zijn'

  Opgelet! Onze visie hierbij is niet wetenschappelijk onderbouwd. Het is slechts een benadering vanuit een ander perspectief dat is ontstaan door gecombineerde (eigen) ervaring, vakkennis en mogelijke oorzakelijke verbanden.

  Perfectionisme

  Heeft een persoon 'kenmerken' van perfectionisme? Deze persoon is dus niet per se perfectionistisch! Maar de toegevoegde eigenschap heeft deze op een 'negatieve' manier bij de persoonlijk groei beïnvloed.

  Waarbij de persoon waar het om gaat vanuit b.v. een 'overleving' zich perfectionistisch is beginnen te gedragen. Het heeft dus geen zin om bij deze persoon het perfectionisme aan te pakken, want hij is het niet! Maar wel te gaan onderzoeken waar in zijn leven of van waaruit het perfectionisme is ontstaan om op een diepgaand niveau het patroon te kunnen doorbreken. Hierbij gaat bij deze persoon vanuit zichzelf, het 'perfectionisme' niet meer tot uiting komen, en de 'overlevingsstand' kunnen uitzetten.

  Dit onderzoek kan ook helpen bij de 'kenmerken' van bijvoorbeeld: ASS of A(D)HD of HSP of...

  Perfectionistisch

  Bij een persoon die de aangeboren eigenschap heeft een perfectionist te zijn, moet men naar een omgangsvorm zoeken die binnen de mogelijkheid van deze persoon ligt. Het is een karaktereigenschap, deze persoon gaat altijd voor een maximaal resultaat! Je mag dit zogenaamde 'patroon' niet diepgaand gaan doorbreken! Deze persoon tegen zijn natuur in zomaar veranderen, gaat er voor zorgen dat hij geen geweldige prestaties meer kan leveren! Maar men kan als 'groeiende mens' wel 'verbeteren', als men uitlegt hoe je 'handelt en denkt' en welke (negatieve) invloed dit op jezelf en op anderen hebben. Hiermee geef je iemand de de kans om te leren het perfectionisme op een positieve manier in te passen als een levensprincipe! Deze hulpvorm kan ook bij mensen die etiket- gediagnosticeerd 'zijn' als: ASS of A(D)HD of...

  Waarom de essentie van een 'vaststelling' veel efficiënter kan werken?

  Jezelf op een diepgaand niveau beter kunnen begrijpen!

  Hierbij een voorbeeld van zogenaamd "is hoogintelligent" - versus - "hoogbegaafd zijn".

  Opgelet! Onze visie hierbij is niet wetenschappelijk onderbouwd. Het is slechts een benadering vanuit een ander perspectief dat is ontstaan door gecombineerde (eigen) ervaring, vakkennis en mogelijke oorzakelijke verbanden.

  (Is) Hoogintelligent

  • Deze personen beschikken over een hoog I.Q.
  • Ze zetten dit vooral in vanuit hun 'logisch denken' of 'analytisch vermogen'.
  • Werken meestal iets op een 'theoretische' manier uit
  • In de huidige 'prestatie' maatschappij en schoolsysteem, worden hun meestal onmiddellijk (h)erkend.
  • Door deze mensen een paar 'klassen' hoger te zetten of in een 'verticale' leiderschapsfunctie is het grootste gedeelte van hun problematiek en belemmering opgelost.
  • Namelijk deze mensen motiveer je het beste door hun te complimenteren en te onderzoeken op hun 'kunnen' = 'jij kunt goed'. Want een hoog intelligent persoon wilt 'het kunnen of beter doen' en is daarom prestatiegericht. Uiteraard werkt dit ook omgekeerd naar het demotiveren = jij kunt niet goed...
  • Het is heel belangrijk om een efficiënte schoolomgeving te creëren.
  • Ze groeien 'als mens' synchroon volgens hun leeftijd(sgenoten).
  • Ze leggen "eenvoudige" verbanden.
  • Een nieuwe taal aanleren of een denksport zoals schaken, dammen en poker, geeft hun brein een boost!
  • Ze zijn goed in leiderschap, maar het is belangrijk dat ze in hun job hun 'emoties/empathie' soms kunnen uitzetten omdat ze efficiënter werken als ze logisch en doordacht kunnen handelen zoals in belangrijke managementposities of als jurist of een journalist.
  • Als ze voor leiderschap gaan voelen ze zich het beste thuis in een 'verticale' hiërarchie.

  Hoogbegaafd (zijn)

  • Deze personen beschikken ook over een hoog I.Q., maar zetten dit in vanuit hun 'intuïtie of buikgevoel'.
  • Werken meestal iets op een' praktische' manier uit.
  • In de huidige 'prestatie' maatschappij vallen hun gaven en talenten niet onmiddellijk op.
  • Door hun een paar 'klassen' hoger te zetten, is alleen een klein gedeelde van hun problematiek en belemmering opgelost, namelijk alleen het 'uitdagen' naar moeilijkere leerstof.
  • Hoogbegaafden moeten zoeken naar 'waar ze goed in zijn', niet naar wat ze 'kunnen', want ze 'kunnen' alles. Het zijn echte copycats en hun 'kopie' is beter dan het origineel! 🙃
  • Deze mensen motiveer je het beste door hun te complimenteren op wie ze 'zijn' en naar hun 'inzet' = 'jij bent'. Want een hoogbegaafd persoon wilt het 'juist doen vanuit het grotere geheel' en is daarom minder schools/prestatie gericht.
  • Het is heel belangrijk om deze mensen vanuit 'een beleving' te laten 'leren' en 'fouten' te laten maken!

  = voor hun de BESTE LEERSCHOOL!

  • Ze groeien 'als mens' asynchroon volgens hun leeftijd(sgenoten) = wijzer en afhankelijk van de al aangereikte leerstof.
  • Ze zien verbanden die anderen (nog) niet zien.
  • Hun creatieve vaardigheden aanleren, zoals een instrument kunnen bespelen of leren schilderen, geeft hun brein een boost!
  • Ze zijn ook goed in 'leiderschap', maar het is belangrijk dat ze in hun job hun 'gevoel' mogen blijven inzetten. Ze kunnen daarom efficiënter werken als ze kunnen bemiddelen, bruggen bouwen en onderzoeken, zoals een teamleider, mediater, uitvinder of politie-inspecteur.
  • Als ze voor leiderschap gaan voelen ze zich het beste thuis in een 'horizontale' hiërarchie. 

  Wat is de essentie bij deze mensen?


  Het brein van hoogintelligente en -begaafde mensen vertrekken ook zoals bij mensen met een 'normaal I.Q.', vanuit de 5 fundamentele gedragstijlen:

  analystisch - verstandelijk - intuïtief - gevoelsmatig - causaal

  Onze visie

  Hoog intelligent en hoogbegaafd zijn niet altijd zo 'zwart/wit'. Omdat ook hierin mengtypes zijn en deze mensen ook kenmerken kunnen hebben van / of het daadwerkelijk zijn. Zoals: ASS, AD(H)D, perfectionisme, enz. Juist zoals alle andere mensen met een 'normale intelligentie' onder onze bevolking, maar deze mensen beschikken hierbij over een 'buitengewoon' hoog I.Q. waardoor hun leer- en denkvermogen anders is. Zoals:

  • Als ze analytisch of logisch denkend zijn, zijn hun sneller in hun denken en kunnen daardoor informatie sneller verwerken en toepassen.
  • Als ze causaal zijn, leggen ze bij situaties of de bekomen informatie, veel sneller verbanden en denken hierbij meerdere stappen vooruit over wat de gevolgen kunnen zijn. Deze zien ook sneller verbanden, die andere (nog) niet zien.
  • Als ze 'buik' gevoelsmatig zijn, beschikken ze over meer creativiteit en doorzettingsvermogen. En als ze analytisch zijn, zijn ze veel creatiever in het oplossen van problemen. Daarom hebben beiden meer aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te kunnen komen!
  • Als ze intuïtief of 'buik' gevoelsmatig zijn, is hun rechtvaardigheidsgevoel veel sterker en beleven ze emoties extra intens.
  • Enz.

  Onderzoek methode

  In het algemeen:


  • Hebben deze mensen een veel beter geheugen en of inlevingsvermogen.
  • Leggen ze 'de lat' voor zichzelf veel hoger.
  • Willen ze constant 'uitgedaagd' worden.
  • Zijn ze nieuwsgieriger of leergieriger.


  Wat als we bij deze mensen de onderzoeken zouden omdraaien?


  • Als eerste te gaan onderzoeken 'hoe' deze personen de intelligentie inzetten, zodat we hun persoonlijkheids- en gedragskenmerken kunnen achterhalen om hierbij hun manier van handelen, denken en voelen beter te kunnen begrijpen.
  • Daarna pas het I.Q gaan 'meten'?
  • Beide onderzoeken gaan verbinden.


  Vanuit dit perspectief geeft het (mogelijk) een betere integrale benadering en dé verheldering waarop ze hun buitengewoon hoog I.Q efficiënt kunnen inzetten en hoe het hun effectiviteit kan bevorderen.

  WAT ALS?


  We zogenaamde 'hoogintelligenten en hoogbegaafden' nu eens onder 'een gelijke noemer' plaatsten zoals:


  "Buitengewone intelligente mensen"?


  En na deze vaststelling gaan onderzoeken 'hoe' deze mensen vanuit de eigen natuur hun buitengewone intelligentie inzetten vanuit de gekende gedragstijlen?

  Komen we dan hierbij tot de essentie en meer eensgezindheid?

  Krijg je geen inzicht in jouw

  vicieuze cirkel - terugval?

  Efficiënte hulpverlening is sterk afhankelijk van de (onderliggende) redenen - oorzaken - natuurlijk bewegingsapparaat - denkvermogen - (onbewuste) emoties - gedragspatroon - fundamentele manier waarop je informatie verwerkt - enz.

  Heb je nog verdere vragen?

  Neem gerust contact op met Praktijk Sawadi - Anne Elisabeth praat graag met jou!

  unsplash